Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości w wierze. W tym sakramencie udziela nam Chrystus swego „Pocieszyciela”, Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości. Dlatego pisze apostoł Paweł: „Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (Rz 8,9).

Sobór Watykański Drugi poucza nas, że bierzmowani „ściślej wiążą się z Kościołem”; dlatego też „jeszcze mocniej związani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, art. 11).

Kto udziela Sakramentu Bierzmowania ?
Bierzmowania udziela ks. Biskup, który może kapłana upoważnić, by mu w tym pomógł.

Kto może być świadkiem Sakramentu Bierzmowania ?
Zaleca się , by ktoś z rodziców chrzestnych pełnił obowiązki świadka przy bierzmowaniu. Także rodzice lub inny katolik może to uczynić.

W której części Mszy św. ks. Biskup udziela Sakramentu Bierzmowania ?
Bierzmowanie odbywa się podczas Mszy Świętej, ma ono miejsce po ewangelii. Najważniejszy moment udzielenia sakramentu to modlitwa ks. Biskupa z wyciągniętymi rękami za osoby, które będzie bierzmował. Kandydaci pojedynczo podchodzą do ks. Biskupa i wymieniają swoje imię. Ks. Biskup kreśli olejem Krzyżma znak krzyża na czole – to także należy do znaku sakramentalnego – i wymawia przy tym słowa:

(imię), PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO. Bierzmowany odpowiada AMEN. Ks. Biskup dodaje POKÓJ Z TOBĄ.
Po tych obrzędach jest dalej sprawowana msza Święta.

W jakim terminie w naszej parafii udziela się Sakramentu bierzmowania ?
W naszej parafii Sakramentu Bierzmowania udziela się raz w roku, najczęściej pod koniec roku szkolnego tzn. w maju lub czerwcu. We wrześniu informuje się o rozpoczęciu przygotowań do przyjęcia tego sakramentu w ogłoszeniach parafialnych, wtedy trzeba zgłosić się do kancelarii parafialnej. Pierwsze spotkanie dla zainteresowanych jest w październiku.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Jakie znaczenie dla Kościoła posiada sakrament chrztu i bierzmowania? 1 Kor 12,12-13

Jezus Chrystus powołał nas do życia w Kościele. Włączenie w lud Boży, czyli w Kościół, dokonuje się w sakramencie chrztu. Dzięki temu sakramentowi jednoczymy się z Jezusem Chrystusem i stajemy się Jego Mistycznym Ciałem.

W sakramencie bierzmowania otrzymujemy, podobnie jak pierwsi uczniowie Chrystusa, Ducha Świętego i Jego dary, aby budować Kościół, a tym samym przekształcać skłócony świat w królestwo Boże, czyli we wspólnotę miłości żyjącą prawdą. Zbawiciel ustawicznie wzywa wszystkich chrześcijan do tego, aby dążyli do pełnej jedności z Bogiem, a także do wzajemnej miłości, wzywa do budowania nowej społeczności, w której zakróluje pokój i szczęście.

Dlaczego sakrament bierzmowania nazywa się także sakramentem wylania Ducha Świętego? Dz 8,14-17

Zgromadzeni w wieczerniku apostołowie otrzymali w darze obiecanego Ducha Świętego. Duch ten napełnił ich odwagą, dlatego też z wielką gorliwością oddali się pracy apostolskiej. Według Dziejów Apostolskich kiedy apostołowie wkładali na ochrzczonych ręce, ci także otrzymywali Ducha Świętego (por. Dz 8,14-17). Podobnie dzieje się, gdy ktoś przyjmuje sakrament bierzmowania: otrzymuje moc Ducha Świętego, pogłębia się w nim życie Boże, naznaczony zostaje charakterem sakramentalnym, upodabnia się jeszcze bardziej niż przez chrzest do Chrystusa Arcykapłana, Proroka i Pasterza, aby w zjednoczeniu z Nim budować Kościół, Jego Mistyczne Ciało, i tym samym rozszerzać królestwo Boże na ziemi.

Również w sakramencie chrztu udzielany jest Duch Święty, który zamieszkuje w ochrzczonym jak w świątyni, jednak oddziaływuje na niego nieco inaczej niż w sakramencie bierzmowania. W pierwszym bowiem sakramencie odradza On człowieka, usynawia, usprawiedliwia, oczyszcza z grzechu pierworodnego oraz z grzechów osobistych, w drugim zaś, pogłębia łaski otrzymane w sakramencie chrztu, np. łaskę uświęcającą, wiarę, miłość, a także obdarza mocą, aby skutecznie budować Kościół przez pracę apostolską.

Jakie znaczenie dla naszego zaangażowania się w życie Kościoła ma Duch Święty udzielany w sakramencie bierzmowania? Dz 4,1-22

Udzielany nam przez zmartwychwstałego Chrystusa w sakramencie bierzmowania Duch Święty, nie tylko uświęca nas wewnętrznie, ale ponadto napełnia mocą, abyśmy – jak pierwsi uczniowie Jezusa – działali apostolsko w świecie, przyczyniając się do rozszerzania Kościoła. Apostołowie Chrystusa, napełnieni Jego Duchem, z wielką odwagą głosili Ewangelię, nie zważając na grożące im niebezpieczeństwa, więzienie, kary, chłostę, a nawet śmierć. Duch Święty pomaga przezwyciężyć uczucie strachu i szerzyć z odwagą naukę Chrystusa. Swej mocy udziela On nam w sakramencie chrztu, a przede wszystkim – w sakramencie bierzmowania. Otrzymanej od Ducha Chrystusowego mocy nikt nie powinien w sobie tłumić. Kiedy mamy wypełnić jakieś ważne zadanie, powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc, o siłę i odwagę.

Dlaczego sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko raz w życiu?

Nawet jeśli ktoś przyjął sakrament bierzmowania niegodnie, czyli w stanie grzechu śmiertelnego, nie udziela się mu go po raz drugi, gdyż – podobnie jak chrzest i kapłaństwo – wyciska on na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Jest więc ważnie przyjętym sakramentem. Przez ten charakter człowiek w szczególny sposób uczestniczy w kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej posłudze Chrystusa, jednoczy się ze wspólnotą Kościoła, a równocześnie zobowiązany jest do oddawania Bogu czci. Sakrament bierzmowania zobowiązuje wiernych do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie Ewangelii oraz pracę apostolską, przez udział w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Sakrament bierzmowania, przyjęty w stanie grzechu śmiertelnego, jest ważny, jednak nie powoduje wzrostu łaski uświęcającej, czyli życia Bożego.

Jakie znaczenie dla naszego zaangażowania się w życie Kościoła ma Duch Święty udzielany w sakramencie bierzmowania? Dz 4,1-22

Udzielany nam przez zmartwychwstałego Chrystusa w sakramencie bierzmowania Duch Święty, nie tylko uświęca nas wewnętrznie, ale ponadto napełnia mocą, abyśmy – jak pierwsi uczniowie Jezusa – działali apostolsko w świecie, przyczyniając się do rozszerzania Kościoła. Apostołowie Chrystusa, napełnieni Jego Duchem, z wielką odwagą głosili Ewangelię, nie zważając na grożące im niebezpieczeństwa, więzienie, kary, chłostę, a nawet śmierć. Duch Święty pomaga przezwyciężyć uczucie strachu i szerzyć z odwagą naukę Chrystusa. Swej mocy udziela On nam w sakramencie chrztu, a przede wszystkim – w sakramencie bierzmowania. Otrzymanej od Ducha Chrystusowego mocy nikt nie powinien w sobie tłumić. Kiedy mamy wypełnić jakieś ważne zadanie, powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc, o siłę i odwagę.

Dlaczego sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko raz w życiu?

Nawet jeśli ktoś przyjął sakrament bierzmowania niegodnie, czyli w stanie grzechu śmiertelnego, nie udziela się mu go po raz drugi, gdyż – podobnie jak chrzest i kapłaństwo – wyciska on na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Jest więc ważnie przyjętym sakramentem. Przez ten charakter człowiek w szczególny sposób uczestniczy w kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej posłudze Chrystusa, jednoczy się ze wspólnotą Kościoła, a równocześnie zobowiązany jest do oddawania Bogu czci. Sakrament bierzmowania zobowiązuje wiernych do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie Ewangelii oraz pracę apostolską, przez udział w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Sakrament bierzmowania, przyjęty w stanie grzechu śmiertelnego, jest ważny, jednak nie powoduje wzrostu łaski uświęcającej, czyli życia Bożego.

Dodaj komentarz