Legion Maryi

Legion Maryi

Legion Maryi (Legio Mariae) jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny. Powstał w Irlandii w 1921 roku a nazwę zapożyczył od legionu rzymskiego, na wzór którego jest uformowany. Legion Maryi ma podział organizacyjny armii starożytnego Rzymu, ale jego sprawność ma być  podniesiona na poziom nadprzyrodzony. Pozostaje do dyspozycji proboszcza w podejmowaniu służby społeczeństwu oraz każdej pracy służącej dobru Kościoła. Legioniści nigdy nie podejmują działań bez zgody kapłana. Podstawy działania tego ruchu określone są w Oficjalnym Podręczniku Legionu Maryi.

Historia Legionu Maryi. Założycielem był Frank Duff- żyjący w latach 1889-1980. Grupa młodych ludzi w celu zastanowienia się jak świeccy mogliby współpracować przy szerzeniu Królestwa Bożego, spotkała się u młodego urzędnika Franka Duffa w przeddzień uroczystości Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Skupili się przy stole, ktoś miedzy dwoma bukietami kwiatów ustawił figurkę Matki Bożej Pośredniczki Łask, uklękli, wezwali Ducha Świętego i odmówili różaniec. Taki był początek  tego nowego ruchu apostolstwa świeckich. Przez 7 pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat. Dzisiaj jest obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach, liczbę członków aktywnych szacuje się na około 3 mln a członków pomocniczych na 10 mln osób. W Polsce jest  ponad 25 tysięcy wszystkich członków LM.

W Polsce Legion rozpoczął działalność w 1948 roku dzięki inspiracji Anatola Kaszczuka – więźnia obozu w Kozielsku, oficera artylerii a później lotnictwa, który walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie pod dowództwem gen. Andersa. W Irlandii poznał ideę Legionu Maryi. Odkrył w sobie powołanie do działalności w Legionie. Osobisty kontakt z Frankiem Duffem, udział w pracach legionowych oraz dokładne szkolenie  przygotowywało go do misji w Polsce. Decyzją Konsylium – najwyższej rady Legionu Maryi został w 1948 roku delegatem Legionu Maryi dla Polski. Założył pierwsze prezydium w Ostródzie, potem w Lublinie. Jednak okres stalinowski przerwał to dzieło. Dopiero w latach 80 ubiegłego wieku Legion Maryi odnowił swoją działalność w Polsce.
Pierwsze Prezydium powstało w Katowicach przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy poparciu bpa. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia . Powoli zaczęły powstawać wspólnoty Legionu Maryi w sąsiednich diecezjach. Podczas Konferencji Episkopatu Polski w listopadzie 1999 roku na Opiekuna Legionu Maryi  wybrano  ks. biskupa Romana Marcinkowskiego ( biskupa pomocniczego z diecezji płockiej).

Legioniści opierają swoją działalność na pokorze i pobożności Maryi a podejmując pracę apostolską docierają do serc i dusz tych, których Matka Boża prowadzi do Swego Syna. Maryja potrzebuje w tym dziele oddanych ludzi, swojej armii, którą jest Legion Maryi. Zgodnie z charyzmatem działalność Legionu Maryi nastawiona jest na pracę ewangelizacyjną w parafii.

Apostolat czynu to :
odwiedzanie mieszkańców w apostolacie „od drzwi do drzwi”
apostolat z Cudownym Medalikiem zwłaszcza w dniu 27. listopada – w którym   obchodzimy Dzień Cudownego Medalika;odwiedzanie osób samotnych, chorych
przygotowanie dorosłych do sakramentów świętych, dzieci do I Komunii św.  i Bierzmowania,
katechizacja osób żyjących w związkach niesakramentalnych,opieka nad kaplicami, krzyżami,
zakładanie róż różańcowych,prace pomocnicze w parafii ;

Apostolat modlitwy Legionu Maryi to :
Organizowanie i udział w modlitewnych adoracjach parafialnych przed Najświętszym Sakramentem, I-czwartkowych w intencji kapłanów, I-piątkowych wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa;I-sobotnich wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi,
prowadzenie w świątyniach różańca, kKronki do Bożego Miłosierdzia, Gorzkich żalów, nowenn, godzinek; prowadzenie modlitw przy zmarłych; włączenie się w dzieło Duchowej adopcji dziecka poczętego;organizowanie i udział w Jerychu Różańcowym w intencjach Ojczyzny, Ojca świętego, o świętość rodzin, pokój na świecie, obronę życia poczętego; podjęcie modlitw za  kapłanów;

Legion Maryi wspiera wszystkich potrzebujących pomocą duchową a nie materialną.

Formacja legionistów odbywa się poprzez :
cotygodniowe spotkania członków czynnych;
udział w legionowych dniach skupienia;
udział w trzydniowych rekolekcjach zamkniętych;
Ogólnopolską Pielgrzymkę Legionu Maryi na Jasna Górę we wrześniu,
pielgrzymki do sanktuariów maryjnych w całej Polsce;
udział w dorocznej uroczystości ACIES, z aktem oddania się wszystkich legionistów Maryi z okazji Święta Zwiastowania NMP.
Udział w Zlocie Generalnym z okazji Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny;

● ● ●

W naszej parafii Legion Maryi został założony we wrześniu w 1994 roku przez proboszcza parafii ks. prałata Józefa Fronczek. Ksiądz proboszcz Józef Fronczek został pierwszym opiekunem duchowym Prezydium p.w. Matki Bożej Uśmiechniętej. Obecnie opiekunem duchowym legionu jest ks. Marcin Nieszporek. Nasze Prezydium liczy 14 członków aktywnych – działających czynnie i 91 pomocniczych, wspierających pozostałych poprzez codzienną modlitwę.

W skład zarządu  Prezydium wchodzą: Maria Grymel– prezydent Prezydium, Cecylia Korzeniewska – wiceprezydent, Małgorzata Bargieł– sekretarz, Weronika Zapał – skarbnik. Spotykamy się raz w tygodniu . Odmawiamy modlitwy legionowe z naszego modlitewnika (Tessera) oraz jedną część różańca świętego w intencjach Matki Bożej. Po wysłuchaniu alokucji składamy sprawozdania z wykonanej pracy apostolskiej i przyjmujemy nowe zadania na kolejny tydzień. Spotkanie trwa około 1,5 godziny.

Legionistą może być każdy kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele Katolickim, niezależnie od wykształcenia, wieku i posiadanej wiedzy religijnej. Maryja czeka na wszystkich jako na swoich współpracowników, na swoją armię, która przeciwstawia się złu.

Zapraszamy na spotkania Legionu Maryi w naszej parafii, które odbywają się w każdy w piątek po mszy św. wieczornej ok. godziny 19 w salce w Domu Parafialnym.


Polityka Prywatności jest dostępna tutaj.
Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.